Godziny pracy:
Poniedziałek - sobota: 9.00-10.00
Niedziela i święta: kancelaria nieczynna

Sprawy bieżące i najpilniejsze - w zakrystii po mszach świętych.

 

Informacje dotyczące udzielania sakramentu chrztu świętego

 1. Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ochrzczenia dziecka w inną niedzielę.
 2. Chrzest dziecka należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
 3. Należy wypełnić i co najmniej tydzień przed chrztem dostarczyć do kancelarii parafialnej Kartę dokumentacyjną chrztu dziecka. Wraz z Kartą należy dostarczyć do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 4. W diecezji siedleckiej zarówno rodzice naturalni oraz rodzice chrzestni są zobowiązani do wysłuchania katechez chrzcielnych. W parafii Kłoczew są one organizowane 3-4 razy w ciągu roku. Mają one formę czterech spotkań, które odbywają się w niedziele po mszy św. o godz. 10.00. Na zakończenie kursu katechez otrzymuje się stosowne zaświadczenie potwierdzające udział, które zachowuje ważność przy chrztach następnych swoich dzieci lub będąc kolejny raz rodzicem chrzestnym. Do udziału w kursie zachęca się przede wszystkim młodzież, która przystąpiła już do sakramentu bierzmowania i potencjalnie może być zapraszana do pełnienia roli rodzica chrzestnego. Katechezy można odbyć również w innych parafiach.
 5. Rodzice chrzestni spoza parafii dostarczają ponadto zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania poświadczające, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego/matki chrzestnej (zob. też pkt. 7).
 6. Młodzież szkolna dostarcza również zaświadczenie od katechety o systematycznym uczęszczaniu na katechizację szkolną.
 7. Na podstawie kanonu 874 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 8. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.
 9. W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 10. Należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 11. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.


Informacje dotyczące udzielania sakramentu małżeństwa

 1. Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.
 2. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).
 3. Termin ślubu należy uzgodnić w kancelarii parafialnej co najmniej pół roku przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa. Z racji na potrzeby organizacyjne uroczystości ślubnych i weselnych termin ślubu można rezerwować nawet rok wcześniej.
 4. Przy pierwszym zgłoszeniu, i uzgadnianiu terminu ślubu na spotkanie z duszpasterzem w kancelarii, przychodzą oboje narzeczeni. Wówczas zostanie im przedstawiona droga ich dalszego, bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, która obejmuje udział w naukach przedmałżeńskich, przedstawienie stosownych dokumentów, spisanie protokołu z rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej, odbycie co najmniej dwóch spowiedzi w okresie przygotowawczym.
 5. Spisanie protokołu z rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej dokonuje się co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem
 6. Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:
  • Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż sprzed sześciu miesięcy. Na świadectwie winna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskać takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Narzeczeni ochrzczeni w parafii Kłoczew zaświadczenie takie uzyskują na miejscu w kancelarii i jest ono automatycznie przyjmowane do protokołu.
  • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych zatytułowany Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, którego ważność upływa po dacie planowanego ślubu (dokument urzędowo ważny jest 6 miesięcy).
  • Dokument poświadczający ukończenie przygotowania przedmałżeńskiego lub co najmniej zaświadczenie o aktualnym uczestnictwie w takim przygotowaniu.
  • Dowody osobiste.
   Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.
 7. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca parafianinem/parafianką parafii w Kłoczewie otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do kancelarii parafialnej w Kłoczewie.
 8. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
 9. Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych. W kancelarii parafialnej należy podać następujące dane osobowe świadków: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania.
 10. Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa". W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych.
 11. W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w kancelarii parafialnej.
 12. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję z parafii, w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

 1. Administratorem wszelkich danych osobowych jest Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie, ul. Długa 62, 08-550 Kłoczew.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego w celach wynikających z pełnionej przez Kościół Katolicki misji:
  • prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian,
  • prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów związanych z udzielaniem sakramentów i sakramentaliów
  • oraz związanych ze stanem kanonicznym, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, informacje o przynależności do danej grupy lub wspólnoty parafialnej.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest przynależność do Kościoła Katolickiego (obecna lub uprzednia) lub utrzymywanie stałych kontaktów w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności.
 4. Odbiorcą przetwarzanych danych mogą być inne instytucje kościelne, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego lub na prośbę zainteresowanych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Przekazywane dane będą wówczas odpowiednio zabezpieczone i przesłane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła za pośrednictwem Kurii Biskupich do odpowiednich parafii. Zainteresowany może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zwrócenie się z pisemną prośbą do administratora danych.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa kanonicznego.
 7. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
 8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do KIOD, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisu Dekretu: Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl (strona internetowa: www.kiod.episkopat.pl)